Naturalnie dla Ciebie

Karta Stałego Klienta

Karta Stałego Klienta.


 

Regulamin programu lojalnościowego

Termin obowiązywania promocji:14.03.2016-10.05.2016

 

 

Par 1

Postanowienia wstępne

1.   Regulamin określa zasady  przeprowadzenia i uczestnictwa w programie lojalnościowym

pod nazwą Mościbrody-Udane Zakupy zwanym dalej „programem”, prawa i obowiązki uczestnika oraz prawa i obowiązki organizatora programu.

2.   Organizatorem programu jest Zakład Mięsny Mościbrody Sp.  z o. o. z siedzibą w Mościbrodach 53 08-112 Wiśniew wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla M. ST. Warszawy w Warszawie , XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060489 posługującej się numerem identyfikacji podatkowej 821-22-73-669

i numerem REGON :712378842 zwany dalej „organizatorem”

3.   Program skierowany jest do klientów sklepów firmowych  Z.M . Mościbrody – wykaz  sklepów firmowych  dostępny na stronie www.moscibrody.pl ,

którzy mają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą  przystąpić do programu za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

4.   Z udziału w programie wyłączeni są pracownicy organizatora , ich małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.

5.   Program obowiązuje od: 14.03.2016-10.05.2016

Par. 2

Uczestnictwo

 1. Aby uczestniczyć w programie, należy prawidłowo wypełnić i opatrzyć własnoręcznym podpisem formularz zgłoszeniowy dostępny w sklepie firmowym organizatora oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem www.moscibrody.pl  zwaną dalej ‘stroną internetową”
 2. Formularz składa się  w sklepie firmowym organizatora, przekazując go do rąk pracownika.
 3. Uczestnik  programu potwierdza, iż zapoznał się  z regulaminem poprzez poprawne wypełnienie i potwierdzeniu podpisem akceptacji regulaminu programu oraz wpisaniu do odpowiednich rubrykach następujących danych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania wyklucza możliwość udziału w programie
 5. Z chwilą złożenia prawidłowo wypełnionego formularza uczestnik dołącza  do udziału w programie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy
 7. Wypełniając i podpisując formularz- uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.. U. z 2002r.nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz na komunikowanie się z uczestnikiem drogą elektroniczną lub pocztową w celach związanych z programem oraz wyraża zgodę, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Mięsny Mościbrody Sp.  z o. o. Sp. z o. o. z siedzibą w Mościbrodach , Mościbrody 53, 08-112 Wiśniew – będącego administratorem danych, w celu prawidłowej obsługi oferowanego programu lojalnościowego, jak również w celu marketingu znajdujących się w ofercie administratora danych usług lub produktów oraz przeprowadzenia w tym zakresie analiza rynkowych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 8.  Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Mościbrody Sp. z o.o. z siedzibą w Mościbrodach, Mościbrody 53, 08-112  Wiśniew drogą elektroniczną i telefoniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na udostępnione wyżej w tym celu adres e-mail i/lub numer telefonu.
  Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oferowanego programu lojalnościowego i akceptuje postanowienia w nim zawarte.
 9. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z uczestnictwa w programie.

 

 

 

 

Par.3

Zbieranie punktów

1. Klient za każde zakupy otrzymuje 1 naklejkę  przy zakupach za minimum 25 zł do naklejenia na karcie stałego klienta Z.M. Moscibrody .

Na karcie znajduje się 10 jednakowych pól przeznaczonych na naklejki i 5 pole  i 10 pole oznaczone  Twoje Zakupy z rabatem 15 zł  od  wartości zakupionego towaru

            

2.    Zbieranie punktów w programie następuje poprzez nabywanie towarów

      w sklepie  organizatora, przy czym każde  zakupy za minimum 25 zł powodują wydanie 1 naklejki.      

 1. Zwrot zakupionych  produktów przez klienta powoduje odjęcie liczby naklejek odpowiadającej wartości zwracanych produktów.
 2. Naklejki naklejane są  na oznaczonej indywidualnym numerem karcie wydawanej uczestnikowi w momencie prawidłowo wypełnionego formularza i przypisanej na stale danemu uczestnikowi. W celu otrzymania naklejki uczestnik powinien okazać kartę pracownikowi sklepu, przed dokonaniem płatności za zakupiony towar. W innym przypadku pracownik może odmówić wydania naklejki naklejanej na  kartę. .
 3. Karta jest niezbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
 4. Karta wydawania jest uczestnikowi bezpłatnie.
 5. W przypadku powzięcia przez pracowników sklepu wątpliwości co do ich autentyczności karty może być ona zatrzymana do czasu  wyjaśnienia sprawy.

 

 

 

Par 4

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik programu może złożyć reklamację, jeśli uważa, że organizator narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Reklamacje organizator rozpatruje  we własnym zakresie i na własny koszt
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w sklepie organizatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, wskazanie indywidualnego numeru karty, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Reklamacje organizator rozpatruje w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia , informując  uczestnika o podjętych ustaleniach.

Par.5

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w programie jest organizator.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez organizatora.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie organizator poinformuje uczestników o tym poprzez  udostępnienie tekstu zmienionego regulaminu w sklepie firmowym i na stronie internetowej.
 4. Do kwestii nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.