Naturalnie dla Ciebie
QAFP

QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP
(Quality Assurance for Food Products)

System QAFP zwraca szczególną uwagę na dobrostan zwierząt, ochronę środowiska, zdrowie konsumentów i jakość mięsa
 

Identyfikowalność na każdym etapie produkcji

System obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego w wybranych branżach.

  • System QAFP to budowanie wiarygodności uczestników łańcucha żywnościowego w oczach konsumenta.
  • System Gwarantowanej Jakości Żywności - QAFP to procedury gwarantujące nie tylko bezpieczeństwo, ale też wyższą jakość żywności.
  • To system otwarty – każdy kto spełni normy określone w zeszytach branżowych może do niego przystąpić.
  • Wyroby certyfikowane znakiem QAFP swoją wyjątkowość opierają na zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu produkcyjnym. System jest utrzymany w duchu holistycznego podejścia do jakości i bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych i normalizuje całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta.
  • Normami są objęte etapy produkcji począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży. Dzięki systemowi wzajemnych powiązań następujących po sobie działań, znacząco wzrasta poziom ochrony konsumenta przed ewentualnymi konsekwencjami niekorzystnych zdarzeń w łańcuchu żywnościowym.
  • Produkty opatrzone znakiem QAFP są identyfikowalne na każdym etapie produkcji.
  • Hodowcy w Systemie QAFP dbają o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska;
  • Wymagania systemowe są weryfikowane przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 

 

logo logo logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Promocja produktów wytwarzanych zgodnie z systemem jakości Jakość Tradycja oraz Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu. Cel operacji: Cała operacja ma na celu pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów, zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku kiełbasy chłopskiej z Mościbród, wieprzowiny z rasy Wielka Biała Polska i ekologicznych indyków rzeźnych oraz systemu „Jakość Tradycja” oraz Systemy Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP Nazwa działania: Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.